• 506 840 322
  • kontakt@ekojas.pl
  • Pracujemy: poniedziałek - piątek 9:00-17:00, sobota 9:00-13:00
Polityka prywatności

 

 

Polityka Prywatności
1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest Sprzedawca.
2. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 26 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych przetwarzający dane dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności jest obowiązany zapewnić, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
3. Zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator danych osobowych, o którym mowa w ust.1, jest obowiązany zgłosić zbiór danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Dane osobowe podane przez Klienta są wykorzystywane w celu zawarcia i realizacji stosunku umownego między Stronami polegającego na świadczeniu usług poprzez Sklep Internetowy, a także w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży Towarów oraz ich dostarczenia do Klienta, a także gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane osobowe są wykorzystywane w marketingu bezpośrednim własnych produktów lub usług Administratora danych.
5. Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późn. zm.), po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.
6. Dane Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Klienta.
7. Dane Klienta udostępniane są innym podmiotom, takim jak:
a. firma kurierska SIÓDEMKA SA, ul. Matuszewska 14, 03-876 Warszawa, KRS 142929642 - w przypadku Klientów, którzy korzystają z usług dostawy Towaru; wówczas Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy;
b. operator płatności DOTPAY SA, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS 0000296790 - w przypadku Klientów, którzy korzystają z możliwości zapłaty za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego; wówczas Administrator przekazuje dane osobowe Klientów w zakresie niezbędnym dla dokonania płatności za ich pośrednictwem.
8. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
9. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora danych osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
10. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w ust. 8 i 9, Klient może skorzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: biuro.ekojas@gmail.com albo pisemnie na adres: 41-709 Ruda Śląska, ul. Furgoła 3.
11. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
12. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Przy czym niepodanie danych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej, tj. danych określonych na stronie Sklepu internetowego jako obowiązkowe, uniemożliwia zawarcie umowy.
13. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
14. Sprzedawca w celu zapobiegania pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną udostępnia następujące środki techniczne: dostęp do Konta wyłącznie po podaniu odpowiedniego loginu i hasła.
15. Klient jest zobowiązany chronić login i hasło, które wykorzystuje w Sklepie Internetowym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl